Saturday, 23 November 2019 10:48

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอภูเพียง ปี 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอภูเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 7 ตำบล จำนวน 450 คน 

Read 187 times

Media