Friday, 13 March 2020 16:28

รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามกรอบมาตรการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 43 times