Monday, 17 August 2020 12:57

แจ้งให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในฐานข้อมูล HDC

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในฐานข้อมูล HDC ตามแนวทาง โดยดำการให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2563

 

 

Read 424 times