Thursday, 20 August 2020 16:21

แจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนู

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าน้าว 1 ราย และตำบลเมืองจัง 1 ราย จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวโดยการหลีกเลี่ยงการแช่หรือสัมผัสน้ำ โคลนเป็นเวลานานๆ หากมีความจำเป็นลงแช่น้ำควรสวมชุดเพื่อป้องกัน ต้องล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันที่ที่ขึ้นจากน้ำ รับประทานที่สะอาดปรุงสุกใหม่ รวมถึงการกำจัดหนูและไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

Read 427 times