Thursday, 11 March 2021 22:10

กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

     วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากร ในที่ประชุมประจำเดือนภายในองค์กรสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของหน่วยงานในการต่อสู้กับการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบ พร้อมมอบนโยบาย ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในที่ประชุม เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

Read 96 times