Wednesday, 05 May 2021 16:18

การทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำลนาปัง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการทำลายเชื้อCOVID-19 ในสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

Read 764 times