Monday, 21 June 2021 09:19

สนับสนุนการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ COVID-19

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับ รพ.ภูเพียง ดำเนินการสนับสนุนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จ.นาน และ มทบ.38 น่าน วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.น่าน

Read 578 times