Monday, 12 February 2018 11:20

ทีมม่วงตึ๊ดลงสแกนพื้นที่ควบคุมลูกน้ำยุงลายที่ป่าหัด

 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มอสม. ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกับจนท.รพ.สต.ม่วงตึ๊ด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้สุขศึกษา ภายในชุมชน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก โดยเน้นการใช้การควบคุมทางกายภาพและใช้ชีวภาพหรือใช้ปลาหางนกยูงเป็นหลัก เพื่อลดการใช้สารเคมี ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณยุงตัวแก่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรายหลังคาเรือนที่พบปัญหาบ่อยครั้ง

Read 265 times