Monday, 05 March 2018 10:50

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ความรู้ อสม. ในการร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้ประชุมให้ความรู้แก่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 61 หมู่บ้าน เรื่องการเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เน้นให้ อสม.เป็นเครือข่ายร่วมในการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต  เป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

Read 245 times