Sunday, 19 August 2018 16:48

หน่วยบริการประชาชนสถานการณ์อุทกภัย

เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า จังหวัดน่านจะได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น “เบบินคา” ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยพบว่าได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่

ตำบลเมืองจัง 6 หมู่บ้าน (เมืองหลวง/หาดเค็ด/สบยาว/เมืองจังใต้/เมืองจังใหม่พัฒนา/มงคลเจริญสุข) ตำบลฝายแก้ว 5 หมู่บ้าน (ท่าล้อ/แสงดาว/หัวเวียงเหนือ/บุปผาราม/แสงดาวพัฒนา) ตำบลม่วงตึ๊ด 4 หมู่บ้าน (ม่วงตึ๊ด/ศรีบุญเรือง/ป่าหัด/ร้องตอง) ตำบลท่าน้าว 6 หมู่บ้าน (ท่าน้าว/แช่พลาง/หนองแดง/กอก/หนองรัง/หัว ตำบลนาปัง 3 หมู่บ้าน (น้ำลัด/สบแก่น/นาปัง) รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน 2472 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.) มีสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.สต.ม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยอาคารชั้นล่างของสถานบริการและบ้านพัก 1 หลัง ได้ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการจัดเก็บไว้ล่วงหน้าแล้ว

  • สถานการณ์พื้นที่ประสบภัย 

    ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.

ที่

อำเภอ

ตำบล

รายละเอียด

คาดการณ์ประชาชนได้รับผลกระทบ

๑.

ภูเพียง

ตำบลเมืองจัง

  3 หมู่บ้าน (เมืองหลวง/หาดเค็ด/สบยาว)

 39 ครัวเรือน

   

ตำบลบ้านเมืองจัง

3 หมู่บ้าน (เมืองจังใต้/เมืองจังใหม่พัฒนา/มงคลเจริญสุข)

315 ครัวเรือน

   

ตำบลฝายแก้ว

5 หมู่บ้าน (ท่าล้อ/แสงดาว/หัวเวียงเหนือ/บุปผาราม/แสงดาวพัฒนา)

530 ครัวเรือน

   

ตำบลม่วงตึ๊ด

4 หมู่บ้าน (ม่วงตึ๊ด/ศรีบุญเรือง/ป่าหัด/ร้องตอง)

859 ครัวเรือน

   

ตำบลท่าน้าว

6 หมู่บ้าน (ท่าน้าว/แช่พลาง/หนองแดง/กอก/หนองรัง/หัวนา)

451 ครัวเรือน

   

ตำบลนาปัง

3 หมู่บ้าน (น้ำลัด/สบแก่น/นาปัง)

278 ครัวเรือน

         
Read 566 times