pupiangc

pupiangc

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ITA 65 MOIT 2.31 page 0001

ITA 65 MOIT 2.31 page 0002

ITA 65 MOIT 2.31 page 0003

ITA 65 MOIT 2.31 page 0004

ITA 65 MOIT 2.31 page 0005

ITA 65 MOIT 2.31 page 0006

ITA 65 MOIT 2.31 page 0007

ITA 65 MOIT 2.31 page 0008

ITA 65 MOIT 2.31 page 0009

ITA 65 MOIT 2.31 page 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

ITA66MOIT23002 พรบ

แนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันกรณีป้องกันการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

ITA 65 MOIT 2.4 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Y.Y. 2564up website1 1 2 page 0001

ITA 65 MOIT 2.4 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Y.Y. 2564up website1 1 2 page 0002

ITA66MOIT24002 ประมวลจรยธรรมขาราชการ 2564

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ. พ.ศ. 2564

 ขอกำหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐ สป.สธ. 2564 page 0001

ขอกำหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐ สป.สธ. 2564 page 0002

ขอกำหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐ สป.สธ. 2564 page 0003

ขอกำหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐ สป.สธ. 2564 page 0004

ขอกำหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐ สป.สธ. 2564 page 0005

ขอกำหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐ สป.สธ. 2564 page 0006

ขอกำหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐ สป.สธ. 2564 page 0007

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

Page 1 of 2