pupiangc

pupiangc

หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภูเพียง จัดกิจกรรม Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

แนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันกรณีป้องกันการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน​ 2562​ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอภูเพียง นายดลภาค เนตร​ใส​ นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)​ และองค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ได้แก่
1.สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ
2.แผนภูมิต้นไม้ปัญหา 
3.บันไดผลลัพธ์
4.การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน 
และ

5.การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จากการแบ่งกลุ่มภาคีเครือข่าย 7 ตำบล ของอำเภอภูเพียง กว่า 80 ราย ระดมความคิด ทบทวนปรับปรุงโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกำหนด

สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา เดือนตุลาคม 2562

Page 1 of 4