pupiangc

pupiangc

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน

หรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

COVID 19

 

การข้อมูลผู้เดินทางจากต่างพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง COVID-19 https://datastudio.google.com/s/lH8Vz1HnAq8

สรุปผลการเฝ้าระวังผู้เดินทางผู้เดินทางจากต่างพื้นที่และแน้วโน้มการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ https://datastudio.google.com/s/hNBtNVa3nHc

การงานการเฝ้าระวังประจำวัน จำแนกรายหมู่บ้าน https://datastudio.google.com/s/i1YruR1Teeo

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ITA 65 MOIT 2.31 page 0001

ITA 65 MOIT 2.31 page 0002

ITA 65 MOIT 2.31 page 0003

ITA 65 MOIT 2.31 page 0004

ITA 65 MOIT 2.31 page 0005

ITA 65 MOIT 2.31 page 0006

ITA 65 MOIT 2.31 page 0007

ITA 65 MOIT 2.31 page 0008

ITA 65 MOIT 2.31 page 0009

ITA 65 MOIT 2.31 page 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

ITA66MOIT23002 พรบ

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสจ.น่าน 

 

หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภูเพียง จัดกิจกรรม Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

แนวทางการเตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันกรณีป้องกันการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน​ 2562​ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอภูเพียง นายดลภาค เนตร​ใส​ นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)​ และองค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ได้แก่
1.สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ
2.แผนภูมิต้นไม้ปัญหา 
3.บันไดผลลัพธ์
4.การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน 
และ

5.การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จากการแบ่งกลุ่มภาคีเครือข่าย 7 ตำบล ของอำเภอภูเพียง กว่า 80 ราย ระดมความคิด ทบทวนปรับปรุงโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกำหนด

Page 1 of 4