สงกรานต์ เสนนันตา

สงกรานต์ เสนนันตา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าน้าว 1 ราย และตำบลเมืองจัง 1 ราย จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวโดยการหลีกเลี่ยงการแช่หรือสัมผัสน้ำ โคลนเป็นเวลานานๆ หากมีความจำเป็นลงแช่น้ำควรสวมชุดเพื่อป้องกัน ต้องล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันที่ที่ขึ้นจากน้ำ รับประทานที่สะอาดปรุงสุกใหม่ รวมถึงการกำจัดหนูและไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในฐานข้อมูล HDC ตามแนวทาง โดยดำการให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2563

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอภูเพียง จัดประชุมเตรียมความพร้อม อสม.เคราะประตูบ้านให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดประชุมเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติการประชุมการทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรในเครือข่าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 

 

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอภูเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 7 ตำบล จำนวน 450 คน 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนสิงหาคม 2562

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอภูเพียง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562