วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอภูเพียง เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ดีเด่น จังหวัดน่าน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นำคณะหน่วยแพทย์พระราชทาน จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิยาลัยพะเยา และคณะแพทย์ เภสัชกร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลอำเภอภูเพียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกบริการรักษาโรค ให้กับประชาชน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน โดยจัดกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์ พระราชทาน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม เราทำดีด้วยหัวใจ ออกบริการรักษาโรคต่างๆ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทดสอบเขียนข่าวใหม่ โดยนักข่าวหน้าใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 อำเภอภูเพียงทำพิธีเปิดชมรมจักรยานอำเภอภูเพียง โดยมีนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเปิดตัวชมรม จำนวน 250 คน

Page 3 of 3