ข่าวประชาสัมพันธ์ (43)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงขอให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปี 2562 ตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยส่งรายงานกิจกรรม ในรูปแบบ 1. One Page ผ่านช่องทางแอพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มจิตอาสา สา สุขน่าน 15 อำเภอ และกลุ่มไลน์ สา'สุขภูเพียง 2. แบบสรุปข้อมูลจำนวนจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย2) ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3. แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข(ตามสิ่งที่แนบมาด้วย3)  ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Page 1 of 9