ข่าวประชาสัมพันธ์ (124)

เรียน ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกท่านครับ ขอความร่วมมือจากท่านในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ตาม http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/hos/public/p_chart.php
Page 1 of 25