ข่าวประชาสัมพันธ์ (72)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าน้าว 1 ราย และตำบลเมืองจัง 1 ราย จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวโดยการหลีกเลี่ยงการแช่หรือสัมผัสน้ำ โคลนเป็นเวลานานๆ หากมีความจำเป็นลงแช่น้ำควรสวมชุดเพื่อป้องกัน ต้องล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันที่ที่ขึ้นจากน้ำ รับประทานที่สะอาดปรุงสุกใหม่ รวมถึงการกำจัดหนูและไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในฐานข้อมูล HDC ตามแนวทาง โดยดำการให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2563
  การข้อมูลผู้เดินทางจากต่างพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง COVID-19 https://datastudio.google.com/s/lH8Vz1HnAq8 สรุปผลการเฝ้าระวังผู้เดินทางผู้เดินทางจากต่างพื้นที่และแน้วโน้มการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ https://datastudio.google.com/s/hNBtNVa3nHc การงานการเฝ้าระวังประจำวัน จำแนกรายหมู่บ้าน https://datastudio.google.com/s/i1YruR1Teeo
วันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอภูเพียง จัดประชุมเตรียมความพร้อม อสม.เคราะประตูบ้านให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง
วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จัดประชุมเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติการประชุมการทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรในเครือข่าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง
Page 1 of 15