ข่าวประชาสัมพันธ์ (25)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีท่านดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียงเป็นประธาน
โรงพยาบาลภูเพียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอภูเพียง ร่วมกันตรวจสถานที่พักนักกีฬาน่านเกมส์ในเจตอำเภอภูเพียง รวมทั้งกำจัดยุงและแมลงในเขตที่พักนักกีฬา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนชุมชน (เวทีระดับตำบล) ตำบลท่าน้าว  ณ ห้องประชุม รพ.สต.ท่าน้าว ตำบลท่าน้าว มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 80 คน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้ประชุมให้ความรู้แก่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 61 หมู่บ้าน เรื่องการเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เน้นให้ อสม.เป็นเครือข่ายร่วมในการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต เป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง
Page 1 of 5