ข่าวประชาสัมพันธ์ (56)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอภูเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 7 ตำบล จำนวน 450 คน 
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน​ 2562​ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอภูเพียง นายดลภาค เนตร​ใส​ นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)​ และองค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ได้แก่1.สามเหลี่ยมปัจจัยกำหนดสุขภาพ2.แผนภูมิต้นไม้ปัญหา 3.บันไดผลลัพธ์4.การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน และ 5.การรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากการแบ่งกลุ่มภาคีเครือข่าย 7 ตำบล ของอำเภอภูเพียง กว่า 80 ราย ระดมความคิด ทบทวนปรับปรุงโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกำหนด
สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยา เดือนตุลาคม 2562
Page 1 of 12