ข่าวประชาสัมพันธ์ (14)

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ได้มอบหมายทีม SRRT ภูเพียง ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมสถานที่พัก สถานที่ประกอบอาหาร สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล/โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย/วิทยาลัยสงฆ์คนรน่าน โดยให้คำแนะนำด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และเก็บตัวอย่างน้ำและอาหารเพื่อเฝ้าระวังด้านอาหาร รวมถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูอย่างดียิ่ง
Page 1 of 3