มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน (5)

คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน

หรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

Friday, 21 June 2019 15:53 Written by

ขั้นตอนการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร