การดำเนินงาน ITA

การดำเนินงาน ITA (148)

Link : https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/index.php/download/laws

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของ สสอ.ภูเพียง

ภาพนง1

 

ภาพนง2

  

กฎหมายทเกยวของ

 

Page 1 of 11